Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2017

Ώρες Κοινής Ησυχίας Και Γάβγισμα

Οι ώρες της μεσημβρινής και νυκτερινής ησυχίας καθορίζονται ώς εξής:
α. Κατά τη θερινή περίοδο από 15.00 έως 17.30 και από 23.00 έως 07.00. 
β. Κατά τη χειμερινή περίοδο από 16.3Ο’ ως 17.30′ και από 22 00′ έως Ο7.30. 
Ως θερινή περιοδος, για την εφαρμογή της παρούσας, λογίζεται το χρονικό διάστημα από την 1 Απριλίου έως, την 30 Σεπτεμβρίου και ως χειμερινή το χρονικό διάστημα από την 1 Οκτωβρίου έως την 31 Μαρτίου. 


Οι ώρες κοινής ησυχίας ορίζονται από την Αστυνομική Διάταξη 3/1996. Το άρθρο 3 αυτής έχει ως εξής: “Οι κάτοχοι κατοικιδίων ζώων ή πτηνών υποχρεούνται όπως λαμβάνουν κάθε πρόσφορο μέτρο, ώστε αυτά να μην διαταράσσουν με οποιοδήποτε τρόπο την ησυχία των περιοίκων”. Σύμφωνα με το άρθρο αυτό, η ανωτέρω υποχρέωση ισχύει καθ’ όλο το 24ωρο και όχι μόνο κατά τις ώρες κοινής ησυχίας.